13 серпня 2022 року (0532) 68-73-86 Мапа сайту
Сілкова Олена Вікторівна

Сілкова Олена Вікторівна

завідувачка кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики

Електронна пошта: silkova.66@gmail.com

У 1987 році закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка.
З 1994 року працює в Українській медичній стоматологічній академії на посаді викладача кафедри.
У 2002 році захистила кандидатську дисертацію «Контроль знань та вмінь у студентів вищих медичних навчальних закладів в умовах використання комп’ютерних систем».
У 2003 році нагороджена дипломом конкурсу “Високі технології у освіті” IV спеціалізованого форуму “Світ високих технологій” за розробку та високоефективне використання нових інформаційних технологій у охороні здоров’я і практичній медицині.
З 2004 року працює на посаді доцента кафедри. Читає курс лекцій, проводить практичні заняття з медичної інформатики.
Нагороджена почесною грамотою Полтавської міської Ради (2013 рік).
У період з 2005 року по 2018 рік виконувала обов’язки завуча кафедри.
З 2013 року по 2018 рік була проктором Харьківського регіонального центру оцінювання якості освіти.
З 2018 року завідувачка кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики.
Є автором понад 130 друкованих праць, 9 навчальних посібників та 9 свідоцтв на авторське право.

Лобач Наталія Вячеславівна

Лобач Наталія Вячеславівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики

Електронна пошта: lobach_n@bigmir.net

У 2001 році закінчила фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

З 2001 року – викладач кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики. Проводить практичні заняття з медичної інформатики.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію «Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів в освітньому середовищі вищого медичного навчального закладу».

З 2018 року виконує обов’язки завуча кафедри.

Автор понад 40 друкованих публікацій, у тому числі посібника «Медична інформатика».

 

Макаренко Володимир Іванович

Макаренко Володимир Іванович

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізики

Електронна пошта: volf.63.12@gmail.com

У 1985 році закінчив фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Формування фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки" за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 2000 року працює на кафедрі. Проводить практичні та лекційні заняття з медичної і біологічної фізики.

Займається науково-дослідницькою діяльністю в області педагогіки вищої школи, експериментальної фізики та матеріалознавства.

На кафедрі відповідальний за охорону праці та керує роботою студентського наукового гуртка.

Має понад 40 наукових праць, в тому числі 7 патентів та 1 навчальний посібник з грифом МОЗ України.

 

Макаренко Олександр Володимирович

Макаренко Олександр Володимирович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики

Електронна пошта: makarenko.aleksandr.87@gmail.com

У 2009 році закінчив фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

У 2013 році закінчив факультет обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії.

У 2016 році закінчив фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Формування дослідницької компетентності майбутніх лікарів у процесі вивчення природничих дисциплін" за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 2009 року працює на кафедрі медичної інформатики, медичної і біологічної фізики Української медичної стоматологічної академії. Проводить практичні та лекційні заняття з медичної інформатики та медичної і біологічної фізики.

Відповідає за наукову роботу кафедри.

Займається науково-дослідницькою діяльністю в області педагогіки вищої школи.

Має більше 40 друкованих праць.

 

Коровіна Лідія Дмитрівна

Коровіна Лідія Дмитрівна

кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри фізики

Електронна пошта: korovinald@gmail.com

У 1980 році закінчила радіофізичний факультет Харківського державного університету, за спеціальністю «Біофізик. Викладач».

У 1982 році отримала спеціальність «Автоматизація експериментальних досліджень» на спеціальному факультеті Ленінградського політехнічного інституту.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Функціональний стан автономної нервової системи та церебральної гемодинаміки студентів при дії екзогенних чинників" за спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини і тварин.

З 1984 році працює у Полтавському медичному стоматологічному інституті.

З 1987 року – асистент кафедри нормальної фізіології.

У 1993-2007 роках – інженер-програміст відділу технічних засобів навчання.

З 2007 року – викладач кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики. Викладає медичну і біологічну фізику. Відповідає за роботу з іноземними студентами.

Відповідає за роботу з іноземними студентами та міжнародні зв’язки.

Досліджує вплив умов та способу життя студентів на стан вегетативної нервової системи та кровообігу.

Є автором більше 100 друкованих праць, в тому числі автор та співавтор 12 навчальних посібників і практикумів та підручників.

 

Самойленко Сергій Олександрович

Самойленко Сергій Олександрович

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики

Електронна пошта: samoilenkoss1989@gmail.com

У 2012 році закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2012 року по 2015 рік навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив допуванння на процес наноутворення, зміни структури та властивостей конденсованих середовищ», за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика.

З 2015 року працює на посаді викладача кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики УМСА. Проводить практичні та лекційні заняття з медичної і біологічної фізики.

Профорг кафедри.

Має понад 20 друкованих праць.

 

Мороховець Галина Юріївна

Мороховець Галина Юріївна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізики

Електронна пошта:polstomumsa1@gmail.com
Закінчила фізико-математичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2013 році.

У 2013 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Економіко-правове регулювання економіки підприємства».

З 2014 по 2017 навчалася при аспірантурі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію «Формування інформаційно-комунікаційних компетенцій у майбутніх лікарів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Стипендіат Кабінету Міністрів України з 2017 по 2019 р.   

За період роботи на кафедрі опублікувала понад 50 наукових праць, з них 20 статей – у фахових виданнях України, 5 – у зарубіжних виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus. Має 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Автор навчального посібника  «Біоінформатика» з грифом МОЗ України.

Викладає медичну і біологічну фізику, біоінформатику, методологію наукового пошуку, основи академічної доброчесності.

Ісичко Людмила Володимирівна

Ісичко Людмила Володимирівна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізики

Електронна пошта: jlusya82@gmail.com

У 2004 році закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет ПНПУ ім. В.Г. Короленка.
У 2005 році отримала кваліфікацію магістра педагогіки.
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Використання математичного моделювання у навчанні фізики студентів ВНЗ».
З 2018 року працює на кафедрі медичної інформатики, медичної і біологічної фізики Української медичної академії. Проводить практичні та лекційні заняття з медичної і біологічної фізики.
Займається науково-дослідницькою діяльність в області методики викладання у вищій школі.
Має більше 40 друкованих праць.

 

Марусич Оксана Олександрівна

Марусич Оксана Олександрівна

викладач кафедри фізики

Електронна пошта: ljenkova.oksana@gmail.com

У 2008 році закінчила фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

У 2010 році закінчила магістратуру Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Управління навчальними закладами».

З 2013 року працює в Українській медичній стоматологічній академії на посаді викладача кафедри. Проводить практичні та лекційні заняття з медичної інформатики та безпеки життєдіяльності, основ біоетики та біобезпеки.

З 2014 року є здобувачем при аспірантурі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Автор більше 10 друкованих праць та 1 навчального посібника.

 

Бичко Марина Вікторівна

Бичко Марина Вікторівна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізики

Електронна пошта: bastet090687@gmail.com

З 2005 по 2010 рік навчалася у Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка.

У 2011 році закінчила магістратуру фізико-математичного факультету цього ж вишу за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізика».

З 2010 року працює в Українській медичній стоматологічній академії на посаді викладача. Проводить практичні заняття з медичної та біологічної фізики, основ біоетики та біобезпеки, безпеки життєдіяльності; лекційні заняття з основ біоетики та біобезпеки, основ безпеки життєдіяльності.
 

Займається науково-дослідницькою діяльністю в області педагогіки вищої школи.

У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх сімейних лікарів до застосування медичного обладнання в професійній діяльності»  за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Відповідальна за виховну роботу.

Є автором понад 30 друкованих робіт та співавтором навчального посібника.

 

Стеценко Сергій Анатолійович

Стеценко Сергій Анатолійович

старший лаборант, викладач кафедри фізики

Електронна пошта: sergiy1083@gmail.com

У 1999-2005 рр. навчався на фізико-математичному факультеті Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

З 2005 по 2017 працював на посаді асистента та старшого викладача кафедри загальної фізики і математики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

З жовтня 2017 року працює в Українській медичній стоматологічній академії на посаді викладача. Проводить практичні заняття з медичної і біологічної фізики.

Працює над науковою проблемою “Акустична спектроскопія полімерних сполук”. Автор та співавтор понад 80 наукових і навчально-методичних праць.

 

Саєнко Марина Сергіївна

Саєнко Марина Сергіївна

старший лаборант, викладач кафедри фізики

Електронна пошта: saenkomarina89@ukr.net

У 2011 році закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. У цьому ж році закінчила навчання у магістратурі за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Математика».

З 2011 року працює в Українській медичній стоматологічній академії на посаді старшого лаборанта кафедри. Викладає медичну інформатику.

Є автором більше 10 друкованих праць.

 

Береза Іван Сергійович

Береза Іван Сергійович

старший лаборант кафедри фізики

Електронна пошта: dofions@gmail.com

У 2013 році закінчив фізико-математичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

З 2014 року працює в Українській медичній стоматологічній академії на посаді старшого лаборанта кафедри. Викладає медичну і біологічну фізику.

Є автором 7 наукових праць.